Referat fra FastPassCorp A/S’ ordinære generalforsamling 2020

 

Mandag den 27.april 2020 kl. 16:00

Afholdt hos: FastPassCorp A/S og delvist som elektronisk møde

Finn Jensen var opstillet af bestyrelsen som dirigent i henhold til §10.1

Finn Jensen konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og dermed var lovlig. På generalforsamlingen var tilmeldt 554.474 aktier = 65,4%. Personligt eller via fuldmagter var 17 aktionærer repræsenteret.

Dagsorden

i henhold til vedtægterne:

  1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år

Bestyrelsesformand Tommy V.Larsen gennemgik hovedpunkterne i Selskabets virksomhed i det forløbne år, i henhold til årsregnskabet.

  1. Fremlæggelse af årsrapport og eventuelt koncernårsrapport med revisionspåtegning til godkendelse og descharge til ledelse og bestyrelse

Selskabets årsrapport blev enstemmigt godkendt med descharge til ledelse og bestyrelse

  1. Eventuelle forslag fra bestyrelse og aktionærer

Ingen forslag var fremsendt

  1. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsen anbefaler at der ikke udbetales udbytte

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. vedtægternes § 12.1

Der blev foreslået genvalg af Tommy V. Larsen, Jess J. Ibsen, Nicolai Platzer, Kurt Bager og Christian Kanstrup

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

  1. Valg af revisorer

Bestyrelsen foreslog genvalg af revsionsfirmaet Grant Thornton, Stockholmsgade 45, København Ø, ved statsaut. revisor Martin Seidelin Haaning

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

  1. Eventuelt

Generalforsamlingen afsluttet kl 17:00

27. april 2020

Dirigent: Finn Jensen

Scroll to Top