Generalforsamlingsreferat 2022

Tirsdag den 22. marts 2022 kl. 16:00

Afholdt hos: FastPassCorp A/S og delvist som elektronisk møde

Gert Mortensen var opstillet af bestyrelsen som dirigent i henhold til §10.1

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og dermed var lovlig. På generalforsamlingen var tilmeldt (personligt og fuldmagter) 620978 aktier = 71,2%. Ialt var 14 aktionærer repræsenteret.

 Dagsorden i henhold til vedtægterne:

  1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år

 Bestyrelsesformand Tommy V. Larsen gennemgik hovedpunkterne i Selskabets virksomhed i det forløbne år, i henhold til årsregnskabet.

  1. Fremlæggelse af årsrapport og eventuelt koncernårsrapport med revisionspåtegning til godkendelse og descharge til ledelse og bestyrelse

 Selskabets årsrapport blev enstemmigt godkendt med descharge til ledelse og bestyrelse

  1. Eventuelle forslag fra bestyrelse og aktionærer

 Ingen forslag var fremsat

  1. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsen anbefaler at der ikke udbetales udbytte

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. vedtægternes § 12.1

Der blev foreslået genvalg af Tommy V. Larsen, Jess J. Ibsen, Nicolai Platzer og Kurt Bager

 Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

  1. Valg af revisorer

Bestyrelsen foreslog genvalg af revsionsfirmaet Grant Thornton, Stockholmsgade 45, København Ø, ved statsaut. revisor Martin Seidelin Haaning

 Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

  1. Eventuelt

Generalforsamlingen afsluttet kl 16:45

22. marts 2022

Dirigent: Gert Mortensen

Scroll to Top